Prepravné podmienky

Všeobecné ustanovenia

Obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.alpha-h.sk. Účelom obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

 

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.alpha-h.sk je

 

Alpha-H Slovakia, s.r.o.                  

PO BOX 84                 

033 01 Liptovský Hrádok

IČO: 44 374 291

DIČ: 2022683146

IČ DPH: SK2022683146

Zapísaná: OR OS Žilina, Odd. Sro., vložka číslo: 50125/L

Bankové spojenie: 2628224279/1100 Tatrabanka

e-mail: www.alpha-h.sk

 

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami couleurcaramel.sk zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami couleurcaramel.skzákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

Vymedzenie pojmov

 • Predávajúci – Alpha-H Slovakia, s.r.o., PO BOX 84, 033 01 Liptovský Hrádok
 • Spotrebiteľ, zákazník – fyzická alebo právnická osoba, ktorá má záujem nakupovať tovar cez náš e-shop a uzavrieť s nami kúpnu zmluvu ohľadom tovaru ponúkaného cez náš e-shop, a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a odoslala záväznú objednávku.
 • Sprostredkovateľ – spotrebiteľ, ktorý tovar nakupuje za účelom ďalšieho podnikania (maloobchod, kozmetické salóny, vizážisti a pod.) a je zapísaná v Obchodnom registri SR, resp. v Živnostenskom registri SR.
 • Konečný spotrebiteľ – nakupuje výrobky pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.
 • Registrácia – je vyplnenie elektronického formuláru obsahujúceho polia pre doplnenie údajov o spotrebiteľovi vrátane osobných údajov. Údaje označené hviezdičkou sú povinné údaje, ktorých vyplnenie je nevyhnutné pre úspešnú registráciu. Registrácia nie je nevyhnutnou podmienkou využívania našich služieb, avšak spájajú sa s ňou určité výhody.
 • Uzatvorenie kúpnej zmluvy – objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentum doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
 • Obchodné podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v moment odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.
 • Objednávka – je návrhom kúpnej zmluvy medzi spotrebiteľom a predávajúcim a tá je po potvrdení predávajúceho spotrebiteľovi o prijatí jeho objednávky považovaná za uzatvorenú.
 • Dopravca – prepravná spoločnosť, napr. Slovenská pošta alebo kuriérska služba.

 

Platobné podmienky

Spôsoby úhrady ceny za tovar:

 • Dobierka - Platbu za objednaný tovar vykonáte na mieste prevzatia tovaru. Ako doklad o úhrade Vám slúži potvrdenie od dopravcu (poštár, kuriér). Pri objednávkach na dobierku máme právo účtovať poplatok 1€ (vrátane DPH).
 • Platba kartou – Platbu môžete vykonať použitím svojej bankomatovej karty (CardPay - Visa, Visa Electron, V-pay, MasterCard, Maestro).
 • Platba cez internet (Tatrapay) – Platbu môžete vykonať prostredníctvom službyTatrapay, ak máte účet v Tatra banke.
 • Prevodným príkazom („na faktúru“) – len pre zmluvných veľkoodberateľov (obchodných partnerov), ktorí vykonajú úhradu bankovým prevodom na základe nami vystavenej faktúry. Tovar bude následne vydaný až po pripísaní peňažných prostriedkov na náš účet, prípadne po prevzatí hotovosti, pokiaľ si podmienky nedohodneme inak.

Podmienky dodania tovaru a splatnosť faktúry je možné podrobnejšie upraviť na základe našej predchádzajúcej dohody.Zásielka s objednaným tovarom vždy obsahuje daňový doklad (faktúru) a dodací list.Tovar zostáva majetkom predávajúceho až do jeho úplnej úhrady spotrebiteľom.

 

Dodacie podmienky

 • Tovar sa považuje za dodaný doručením na adresu, ktorú ste uviedli v objednávke ako adresu dodania. Náš záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak sme boli pripravení odovzdať Vám tovar na dohodnutom mieste a v dohodnutom čase, resp. ak Vám v ňom umožníme prevzatie tovaru a Vy si tovar neprevezmete z iných dôvodov ako sú dôvody na našej strane.
 • V prípade, ak si tovar neprevezmete, sme oprávnení odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať od Vás náhradu nákladov na prepravu a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru.
 • Objednávka sprostredkovateľa (spôsob a cena dodania, dodacia lehota) bude vybavená podľa vopred dohodnutých podmienok.

 

Spôsob dodania tovaru a cena

 • Poštou, tovar bude zaslaný prostredníctvom služby Slovenskej pošty.
 • Zásielkovou službou (kuriérom) Slovak Parcel Servis (predtým UPS).

 

Cena dopravy

 • Cena dopravy (poštovné a balné) je 3€(vrátane DPH) pre Slovensko a 5 €(vrátane DPH) pre Českú republiku.
 • Pri objednávkach nad 100€(vrátane DPH) poštovné a balné neúčtujeme.

 

Dodacia lehota

 • Objednaný tovar Vám bude dodaný podľa jeho dostupnosti a našich prevádzkových možností v čo najkratšom čase, do 5 pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy (potvrdenia objednávky). Dodacia lehota tovaru, ktorý nie je skladom je do 21 dní za predpokladu, že je na sklade u výrobcu.
 • Snažíme sa, aby všetok tovar uvedený na našej stránke bol aj na sklade, avšak jeho dostupnosť nezaručujeme. Pokiaľ Vami objednaný tovar nebude dostupný, skontaktujeme sa s Vami prostredníctvom e-mailu a dohodne ďalší postup. Vynaložíme všetko úsilie, aby Vám bol tovar dodaný v dohodnutý deň a v dohodnutom čase, avšak nie sme zodpovední za žiadne omeškanie spôsobené vyššou mocou.

 

Prevzatie zásielky

 • Pri preberaní tovaru ste povinný zásielku i tovar vizuálne skontrolovať a pokiaľ nie je chybná alebo mechanicky poškodená, ste povinný zásielku prevziať.
 • V prípade zistenia mechanického poškodenia obalu zásielky spíše vodič dopravcu za Vašej prítomnosti záznam o poškodení zásielky (reklamačný lístok) a podpíše ho. Jednu kópiu reklamačného lístka si uschovajte. Ak zásielku neprevezmete, kontaktuje nás (uplatníme si u dopravcu náhradu škody) a následne sa dohodneme o spôsobe vybavenia reklamácie.
 • V prípade, že po prevzatí zistíte chybnú zásielku (chýbajúce množstvo, poškodenie tovaru alebo dodávka iného tovaru ako bol objednaný), vyplníte priložený reklamačný lístok, ktorý nám odošlete spolu s dotknutým tovarom a následne budeme situáciu riešiť podľa ustanovení o reklamácii.
 • Podpísaním dokladu o prevzatí zásielky (u dopravcu), resp. podpísaním dodacieho listu súhlasíte s prevzatím tovaru a potvrdzujete, že zásielka je v poriadku a nebola dodaná mechanicky poškodená ani chybná.
 • Ak tovar nepreberiete na mieste, teda na adrese, ktorú ste uviedli pre dodanie a za prítomnosti vodiča, alebo bezdôvodne odmietnete od dopravcu prevziať tovar, preberáte zodpovednosť za prípadné poškodenie tovaru, chýbajúce množstvo, alebo chybnú dodávku na seba. Reklamácia v tomto prípade nebude z našej strany uznaná a môžeme si voči Vám uplatniť aj nárok na náhradu vzniknutých nákladov.

 

Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) ZnOOÚ spracúva osobné údaje kupujúceho na účely doručenia tovaru prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:

Slovak Parcel Servis s.r.o.
Sídlo: Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji, 900 28
IČO: 31 329 217
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro. Vložka č. 3215/B

INTIME, s.r.o.
Sídlo: Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji, 900 28
IČO: 31 342 621
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro. Vložka č. 4376/B

Slovenská pošta, a.s.
Sídlo: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36 631 124
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č. 803/S

 

Záverečné ustanovenia

Orgány dozoru:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

tel. č.: 02/58272172, 02/58272104, fax č.: 02/58272170, e-mail: ba@soi.sk

 

Regionálna úrad verejného zdravotníctva – Bratislava

Ružinovská 8, 820 09 Bratislava

tel.č.: +421 917 426 111, fax: 02/43338 288, e-mail: ruvzba@uvzsr.sk e-mail: ruvzba@uvzsr.sk

 

Platnosť obchodných podmienok

 • Obchodné podmienky platia pre všetky objednávky. Právne vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, zákona č.108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji a zákona č.250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov. Na právne vzťahy medzi predávajúcim a sprostredkovateľmi sa aplikujú aj príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov..
 • Pri uzatváraní kúpnej zmluvy súhlasíte s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku a zároveň súhlasíte so znášaním a uhradením nákladov Vám vzniknutých pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatváraním kúpnej zmluvy.
 • Uzavretím kúpnej zmluvy vyjadrujete súhlas s týmito obchodnými podmienkami a vyhlasujete, že ste mali možnosť sa s nimi oboznámiť pred jej uzavretím. Obchodné podmienky sú platné pre všetky kúpne zmluvy uzatvárané medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Vyhradzujeme si právo obchodné podmienky meniť a ich aktuálne znenie zverejníme na svojej internetovej stránke www.alpha-h.sk.

 

Obchodné podmienky sú platné od 30.07.2017


Top